flexmark.sk > Technológie > Mikroúder

Mikroúder

Tento spôsob značenia je podobný princípu ihličkových tlačiarní. Miesto papiera sa značí do materiálu, ktorý znáša deformáciu, a má tvrdosť nižšiu či rovnu 63 HCR (drevo, plast, meď, mosadz, hliník, nerez, oceľ).

Detail mikroúdera Mikroúderová (či tiež mikrobodová) technológia umožňuje značiť ploché, konvexné i konkávne povrchy.

Realizácia jednotlivých znakov (písmen, číslic, symbolov, grafických log, kódov) spočíva v po sebe idúcich bodoch (úderoch). Nezmazateľné značenie je realizované malými priehlbinami (mikro-údermi). Pri tomto postupe nevznikajú vo značenom materiálu praskliny.

Značenie mikrobodom je realizované monoblokovým karbidovým hrotom, ktorý v priebehu značenia vibruje (50 úderov za sekundu). Excitácia razníka prebieha pomocou elektromagnetu. Ten umožňuje hrotu klesať a značiť tak dielec, a následne sa sťahovať späť pomocou pružiny.

Značenie vykonanej strojom FLEXMARK vyhovuje platným normám v oblasti automobilového i leteckého priemyslu (EN9132, DT0589 ...)

Vďaka elektromagnetickému princípu je mikroúderové značenie Flexmark:

- EKONOMICKÉ : Bez spotrebného materiálu (hrot možno brúsiť)

- UNIVERZÁLNE : Značenie do mnohých materiálov

- JEDNODUCHÉ : Priame zadávanie značených dát

- KVALITNÉ : 100% programovateľná technológia

- ÚČINNÉ : Značenie na všetky povrchy

- EKOLOGICKÉ : Žiadny odpadový materiál

- NEZÁVISLÉ : Jediný zdroj energie

- VÝKONNÉ : Rýchlosť a kvalita značenia